Polityka prywatności sklepu internetowego dnaart.pl

wersja z dnia 18.11.2022 r.

Drogi Użytkowniku sklepu internetowego dnaart.pl Zależy nam, abyś dzięki lekturze niniejszego
dokumentu dowiedział się, jakie informacje na Twój temat gromadzimy, gdy kupujesz lub
korzystasz z usług bądź produktów oferowanych przez sklep internetowy, zawierając umowę
sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu, w jaki sposób zbieramy Twoje dane, do czego oraz
w jaki sposób je wykorzystujemy, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy.
Informujemy Cię również o przysługujących Ci prawach. Chcielibyśmy, abyś wyrażenia, którymi
posługujemy się w niniejszej polityce prywatności i które wyróżniliśmy poprzez pisanie ich wielkimi
literami (np. Usługi Elektroniczne, Użytkownik, Konto Użytkownika) rozumiał w taki sposób, w jaki
są one rozumiane w Regulaminie sklepu. W przypadku pytań, na które być może nie znajdziesz
tutaj odpowiedzi, albo jeżeli wciąż będziesz miał jakieś wątpliwości, zachęcamy abyś skontaktował
się z nami pod adresem privacy@goldenmark.com lub pod adresem: Goldenmark Center
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

PEŁNA TREŚĆ

1. KIM JESTEŚMY

W SKRÓCIE

1.1 Jesteśmy Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce (dalej „Goldenmark” lub „Sklep”) – to ta spółka zarządza sklepem internetowym oraz świadczy wszystkie Usługi Elektroniczne oferowane przez Sklep.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Twoją rzecz usług elektronicznych oferowanych przez sklep, takich jak np. Formularz Kontaktowy czy Newsletter, a także przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych osobowych jest: – Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1.050.000 zł, ponieważ to ta spółka decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, udostępnionych przez Ciebie w związku z korzystaniem ze sklepu.

W przypadku zawarcia z naszą pomocą umowy dotyczącej Portretu DNA ART- stroną umowy oraz administratorem Twoich danych osobowych dla celów wykonania zawartej umowy spółka Goldenmark Center Sp. z o.o.

Goldenmark jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Goldenmark, która jest grupą kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 punkt 44) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), jej skład tworzy Goldenmark S.A. (nr KRS 0000533602) oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748), Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k. (nr KRS 0000534999), Mennica Wrocławska Sp. z o.o. (nr KRS 0000357686).

1.2 Skontaktuj się z nami, wysyłając email na privacy@goldenmark.com lub tradycyjną pocztą na adres: Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

2. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1 Polityka Prywatności dotyczy sklepu internetowego dnaart.pl, Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Newslettera oraz pozostałych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep oraz wszystkich innych treści, usług, produktów lub Towarów, jakie możesz zakupić lub wykorzystywać za pośrednictwem naszego sklepu, metod płatności, obsługi klienta oraz innych usług, które świadczymy dla Ciebie (wszystkie te usługi i produkty będziemy dalej nazywać łącznie „Usługami Goldenmark”).

2.2 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w szczególności danych osobowych i innych informacji, jakie otrzymujemy od Ciebie gdy korzystasz z Usług Goldenmark.

Sklepem dnaart.pl zarządza spółka Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, która należy do Grupy Kapitałowej Goldenmark. Skład Grupy Kapitałowej Goldenmark tworzą m.in. Goldenmark S.A. oraz jej spółki zależne, w tym Goldenmark Center Sp. z o.o., Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k., Mennica Wrocławska Sp. z o.o., a każda z wymienionych ma swoją siedzibę we Wrocławiu, w Polsce. Nasza siedziba znajduje się w Polsce, we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55a. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 1.2 na poniżej, po lewej stronie.

2.3 „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które, samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, umożliwiają Twoją identyfikację, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

2.4 Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w taki sposób, w jaki wymagają tego właściwe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach. W szczególności stosujemy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej nazywane “RODO”, “GDPR” lub po prostu “Rozporządzenie”) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1)

3. GROMADZONE INFORMACJE

W naszej polityce prywatności wskazujemy rodzaje informacji, jakie zbieramy, gdy korzystasz z oferty sklepu dnaart.pl. My i nasi Partnerzy będziemy działać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prywatności.

3.1 Założenie Konta Użytkownika sklepu dnaart.pl, wymaga podania (a) adresu e-mail i (b) hasła. Odmowa podania tych informacji uniemożliwi nam świadczenie dla Ciebie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Te informacje są chronione Twoim hasłem do konta. Hasło jest zaszyfrowane, a my nie mamy do niego dostępu – to Ty jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo – nie dziel się nim z innymi.

3.2 Potencjalnie, gdy korzystasz z naszych Usług, możemy gromadzić wymienione poniżej informacje (sposób ich wykorzystania opisujemy w dalszej części dokumentu). Wpływ na zakres zbieranych informacji mają m.in. Twoje ustawienia przeglądarki internetowej lub innego, używanego przez Ciebie oprogramowania i mogą należeć do nich:

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosujemy się do wymagań stawianych przez obowiązujące prawo, a w szczególności do RODO.

(a) dane techniczne dotyczące urządzenia, które użytkujesz, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy – adres IP), używany system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę.

Potrzebujemy Twojego adresu e-mail oraz hasła, aby umożliwić Ci korzystanie z Konta Użytkownika sklepu dnaart.pl Przechowuj swoje hasło w bezpiecznym miejscu.

(b) szczegóły odnośnie do sposobu w jaki
korzystasz z naszej oferty, w tym: dane dotyczące
czasu i sposobu korzystania z naszych Usług (np.
jakie Towary oglądasz), dane dotyczące ruchu,
dane dotyczące lokalizacji, historii zakupów i
wybieranych linków, preferencji i wyborów,
preferowanego języka, Twoich komunikacji
poprzez czat.

Kiedy korzystasz z naszych Usług, możemy również gromadzić inne informacje. Wymieniamy je po lewej
stronie.

(b) szczegóły odnośnie do sposobu w jaki korzystasz z naszej oferty, w tym: dane dotyczące czasu i sposobu korzystania z naszych Usług (np. jakie Towary oglądasz), dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, historii zakupów i wybieranych linków, preferencji i wyborów, preferowanego języka, Twoich komunikacji poprzez czat.

(c) inne informacje, potrzebne do udzielenia wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem Sklepu oraz obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami.

(d) inne informacje, które zdecydujesz się dostarczyć nam w związku z zakupem lub korzystaniem z naszych Usług i Produktów. 3.3 Przetwarzanie przez Goldenmark Twoich danych dotyczących płatności zależy od metody płatności/platformy/operatora. Goldenmark przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej.

Gdy dokonujesz zakupu w naszym Sklepie, po zakończeniu transakcji otrzymujemy powiadomienie od operatora płatności i upewniamy się, że otrzymałeś zakupione Towary. Nie uzyskujemy jednakże dostępu do faktycznych danych dotyczących płatności.

3.3 Przetwarzanie przez Goldenmark Twoich danych dotyczących płatności zależy od metody płatności/platformy/operatora. Goldenmark przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej.

Gdy dokonujesz zakupu w naszym Sklepie, po zakończeniu transakcji otrzymujemy powiadomienie od operatora płatności i upewniamy się, że otrzymałeś zakupione Towary. Nie uzyskujemy jednakże dostępu do faktycznych danych dotyczących płatności.

4. OCHRONA DZIECI

4.1 Artykuł 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zabrania nam świadomego gromadzenia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

4.2 Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego, prosimy o kontakt na adres privacy@goldenmark.com.

5. PRZETWARZANIE INFORMACJI

5.1 Twoje dane możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów, w następujący sposób:

(a) informacje, które podajesz nam korzystając z naszych Usług,

(b) dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami lub zgłaszania problemu z naszymi Usługami,

z tym zastrzeżeniem, iż w wypadku danych genetycznych oraz biometrycznych w postaci materiału genetycznego celem stworzenia Portretu DNA ART, dane te będą przetwarzane wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, w celu wykonania łączącej nas Umowy na Porter DNA ART oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych praw.

Nie możemy i nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16 lat.

5.2 Możemy również poprosić Cię o wypełnianie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych. Udział w tych ankietach jest całkowicie dobrowolny i jeżeli nie chcesz, nie musisz brać w nich udziału. Możemy zbierać te informacje sami za pośrednictwem naszych Usług lub za pośrednictwem zaufanych partnerów współpracujących z nami w zakresie elementów opcjonalnych, takich jak badania czy ankiety (np. Opineo Sp. z o.o.).

6. PLIKI COOKIES

Informacje pozyskujemy sami za pośrednictwem Sklepu lub poprzez podmioty trzecie.

6.1 W ramach naszych usług sieciowych i mobilnych stosujemy technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń Użytkowników naszego sklepu internetowego. Te technologie, zawierające również pliki cookies, nazywamy łącznie „cookies”.

Niniejsza polityka omawia różne rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach świadczenia naszych Usług oraz wyjaśnia w jaki sposób Ty możesz je kontrolować.

Jeżeli tylko zechcesz, to będziesz mógł wziąć udział w opcjonalnych ankietach. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz, to nie musisz brać w nich udziału.

6.2 Poprzez korzystanie z Usług i zapoznanie się z powiadomieniem o plikach cookies wyświetlanym razem z usługami dnaart.pl, zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystanie przez nas cookies zgodnie z niniejszą Polityką.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości nie wahaj się i skontaktuj się z nami pod adresem privacy@goldenmark.com.

Polityka cookies sklepu internetowego dnaart.pl wyjaśnia, w jaki sposób Goldenmark używa plików cookies oraz jak możesz je kontrolować.

6.3 Pliki cookies to pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze lub telefonie) i stosowane do usprawnienia działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych, zapewniając rozpoznawanie urządzeń i zapamiętanie informacji, które zapewniają wygodniejsze korzystanie ze sklepu dnaart.pl (np. poprzez zapamiętanie Twoich ustawień, zawartości Koszyka).

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, które pozwalają na usprawnianie pracy stron internetowych/usług sieciowych.

6.4 Podczas świadczenia Usług Goldenmark możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

Po lewej stronie wymieniamy rodzaje stosowanych przez nas plików cookies, oraz ich cel.

(a) pliki cookies niezbędne do prawidłowego działania Usług Goldenmark, umożliwiają poruszanie się po Sklepie i korzystanie z jego funkcjonalności, a także poprawiają bezpieczeństwo. Bez tych plików niektóre usługi, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów Sklepu, nie mogą być świadczone. Choć część plików cookies jest niezbędna do korzystania z naszych Usług, to zawsze możesz je wyłączyć. Powinieneś jednak wiedzieć, że takie działanie może znacząco i negatywnie wpłynąć na sposób, w jaki będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie daną Usługę.

Część plików cookies zapewnia prawidłowe działanie funkcjonalności oferowanych przez Sklep. Ich wyłączenie może nam przeszkodzić w prawidłowym świadczeniu usług.

(b) pliki cookies, których celem jest poprawa wydajności, zbierają informacje na temat korzystania z Usług Goldenmark i pozwalają usprawniać ich działanie. Te pliki cookies mogą np. pomóc Ci w poruszaniu się po stronie internetowej dnaart.pl i powrocie do odwiedzanych kart, a także pokazują nam najczęściej odwiedzane przez Użytkowników części naszego sklepu internetowego, ogólne trendy w poruszaniu się w ramach sklepu, pomagają wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają korzystając z naszych Usług i obrazują skuteczność naszych reklam.

(c) możemy korzystać z plików cookies, które pozwalają poprawić korzystanie przez Ciebie z naszego sklepu, np. poprzez zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów i dostarczenie dzięki temu ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji i treści.

Pliki cookies pomagają nam ciągle ulepszać sklep dnaart.pl

(d) Jako Goldenmark możemy używać plików cookies w celu dostarczenia reklam bliższych Twoim zainteresowaniom lub w celu ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, którą widzisz w ramach naszych Usług oraz do mierzenia skuteczności naszych kampani reklamowych. Takich plików cookies mogą używać również nasi Partnerzy.

Niektóre pliki cookies pozwalają personalizować i poprawiać jakość usług oferowanych przez sklep dnaart.pl

6.5 Nie możemy wykluczyć, że przy prowadzeniu sklepu internetowego dnaart.pl będziemy współpracować z osobami trzecimi. Zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat Twojego korzystania z Usług i/lub reklam, w które kliknąłeś. Nie mamy kontroli nad takimi plikami cookies, dlatego chcąc je wyłączyć lub odrzucić, powinieneś zwrócić się do odpowiedniej osoby trzeciej za pośrednictwem jej strony internetowej.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki możesz kontrolować pliki cookies znajduje się w punkcie 6.7 poniżej.

Możemy współpracować z osobami trzecimi w związku z Usługami (np. reklamodawcami zewnętrznymi), które również mogą korzystać z plików cookies.

6.6 Obecnie korzystamy z plików cookies firm zewnętrznych: Google Inc. (Google Analytics), Benhauer sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook Inc. (Facebook), GO.PL sp. z o.o. (go.pl) oraz Gemius S.A. (Megapanel/Gemius) w celu tworzenia statystyk Sklepu i lepszego dopasowania oferty do Twoich oczekiwań.

Obecnie współpracujemy z Google, Inc. (Google Analytics), Benhauer Sp. z o.o. (Salesmanago), Facebook, Inc. oraz Gemius S.A. (Megapanel/Gemius).

6.7 W dowolnym momencie możesz wyłączyć pliki cookies w ramach Usług. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie ustawienie w Twojej przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zablokować akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Pamiętaj, że to Ty decydujesz. Informacje odnośnie do sposobu w jaki powinieneś skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany przez Ciebie sposób znajdziesz na stronie dostawcy Twojej przeglądarki dostępnej np. poprzez ekran pomocy.

7. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

7.1 Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania naszych obowiązków z tytułu łączącej nas umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, zawieranych umów sprzedaży Towarów, wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. podatkowych, rachunkowych) oraz z innych ważnych dla nas powodów.

7.2 Ważne dla nas powody to:

Ty decydujesz czy chcesz korzystać z plików cookies przy użyciu ustawień Twojej przeglądarki/urządzenia.

 • informowanie Cię o oferowanych przez nas usługach lub produktach,
 • zapewnienie aby przekazywane przez nas informacje były dla Ciebie interesujące,
 • zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz strony internetowej dnaart.pl
 • ochrona przeciwko nadużyciom przy płatnościach,
 • inne wskazane w części: „Jak wykorzystujemy Twoje dane”

Przetwarzamy Twoje dane, aby wykonywać łączącą nas umowę o świadczenie naszych Usług, dostarczyć kupione przez Ciebie Towary, a także sprostać naszym obowiązkom prawnym.

7.3 Decydując o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ze względu na ważne dla nas powody, zawsze będziemy wcześniej oceniali, jaki wpływ wywoła przetwarzanie przez nas Twoich danych na Ciebie i Twoje prawa. W pozostałych przypadkach poprosimy Cię o zgodę, którą będziesz mógł/mogła odwołać w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpłynie na ważność wcześniejszego przetwarzania.

Twoje dane możemy również przetwarzać z innych, ważnych dla nas powodów. Przykładem takiego ważnego powodów jest chęć informowania Cię o udostępnianych przez nas usługach lub produktach, czy zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony.

7.4 Pozostałe cele, dla których będą przetwarzane Twoje dane osobowe, są następujące:

 • wykonanie łączących nas z Tobą umów, zapewnienie Ci dostępu do Konta Użytkownika, dostawa zakupionych przez Ciebie Towarów, wsparcia technicznego oraz generalnie, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych Usług oraz ich funkcji;
 • zapewnienie, że Usługi Goldenmark są udostępniane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Usług Goldenmark;
 • podatkowe, prawne lub rachunkowe;

Twoje dane możemy również przetwarzać z innych, ważnych dla nas powodów. Przykładem takiego ważnego powodów jest chęć informowania Cię o udostępnianych przez nas usługach lub produktach, czy zapewnie

 • jeżeli tylko zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi Newsletter i pozwolisz nam na przesyłanie do Ciebie informacji o naszych produktach, Towarach oraz promocjach czy nowych usługach, które u nas kupujesz lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować – będziemy przesyłać Ci newslettery lub e-maile na temat Towarów oferowanych przez Goldenmark, proponować specjalne lub okazjonalne oferty albo reklamy, oferty lub rekomendacje dotyczące Towarów na naszych stronach na podstawie informacji o Twoich zakupach lub aktywności na naszej stronie;
 • zabezpieczenie Cię przed nieautoryzowanym dostępem do Twojego konta lub przed nadużyciami przy transakcjach płatniczych;
 • badanie efektywności naszych działań marketingowych i polepszania ich jakości;
 • informowanie Cię o zmianach Usług Goldenmark oraz zmianach w naszych dokumentach prawnych;
 • usprawnianie lub modyfikacje Usług Goldenmark, na przykład na podstawie informacji o Twoich ulubionych Towarach, zgłoszonych przez Ciebie problemów, sugestii lub wyników ankiet satysfakcji;
 • obliczanie współczynników konwersji i innych elementów związanych z wydajnością działania sklepu internetowego dnaart.pl
 • w związku z usługami naszych Partnerów, na przykład operatorów płatności, w ramach Unii Europejskiej i poza nią, jednakże, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług;
 • cele związane z rozliczalnością zgodnie z wymogami RODO;
 • budowanie uniwersalnego profilu użytkownika sklepu internetowego dnaart.pl, bazując na informacjach o tym, jak korzystasz z Usług Goldenmark, w celu zapewniania, aby Usługi Goldenmark oraz oferowane przez nas Towary były jeszcze bardziej interesujące dla Ciebie.

Zbieramy Twoje dane, aby móc zaoferować Ci Usługi Goldenmark, ulepszać je a także komunikować się z Tobą (np. za pomocą newslettera lub emaili). Czasem możemy również przekazywać anonimowe, nieosobowe dane (np. rodzaje systemów operacyjnych) dla potrzeb funkcjonowania Usług Goldenmark

7.5. Twoje dane genetyczne oraz biometryczne, będą jednak przetwarzane przez Nas wyłącznie w następujących celach:

 • wykonania Portretu DNA ART, za Twoją wyraźną zgodą;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych ewentualnych roszczeń np. prawnych.

8. KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH

8.1 Możemy stosować profilowanie zawsze wtedy, gdy personalizujemy lub specjalnie ukierunkowujemy naszą komunikację, oferty lub reklamy.

8.2 Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną.

8.3 Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji zakupu Towarów lub żadnych spersonalizowanych komunikatów marketingowych w ogóle, możesz w dowolnym momencie nas o tym poinformować i wyrazić swój sprzeciw.

8.4 Swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych możesz wyrazić poprzez kliknięcie linku “wypisz się” widocznego w otrzymywanych od nas wiadomościach email, albo kontaktując się z nami. Zawsze możesz kontaktować się z nami także pod adresem: Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław.

9. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH

9.1 Wszystkie przekazywane przez Ciebie informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Goldenmark lub naszych zaufanych Partnerów.

9.2 Stosujemy adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy na bezpiecznych serwerach (naszych lub naszych zaufanych partnerów).

9.3. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.

9.4 Jeżeli Twoje dane nie będą nam dłużej potrzebne do świadczenia Usług Goldenmark lub dla innych przyczyn wskazanych w naszej Polityce, niezwłocznie usuniemy je lub zanonimizujemy. W szczególności:

(a) będziemy przechowywać informacje związane z Twoim Kontem Użytkownika przez czas niezbędny do świadczenia Usług Goldenmark na podstawie umowy między nami (tzn. do momentu usunięcia przez Ciebie Konta Użytkownika). Jeżeli zdecydujesz się usunąć Konto Użytkownika, ograniczone informacje mogą być nadal przechowywane dla celów podatkowych, prawnych czy rachunkowych.

(b) Jeżeli nie założyłeś Konta Użytkownika, ale zdecydujesz się z nami skontaktować, będziemy przechowywali korespondencję pomiędzy nami tak długo, jak to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczalnością;

9.5 Regulamin sklepu internetowego dnaart.pl może opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

10. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu, gdy usuniesz swoje konto Goldenmark. Jeżeli to uczynisz, tam gdzie wymaga od nas tego Nasze Państwo (prawo) możemy nadal przetwarzać Twoje dane, ale tylko we wskazanym w tych przepisach zakresie, np. dla celów podatkowych, prawnych lub rachunkowych.

10.1 Goldenmark współpracuje z zaufanymi partnerami, w tym spółkami powiązanymi Informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy na bezpiecznych serwerach (naszych lub naszych zaufanych partnerów). Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu, gdy usuniesz swoje konto Goldenmark. Jeżeli to uczynisz, tam gdzie wymaga od nas tego Nasze Państwo (prawo) możemy nadal przetwarzać Twoje dane, ale tylko we wskazanym w tych przepisach zakresie, np. dla celów podatkowych, prawnych lub rachunkowych. Goldenmark Spółka Akcyjna Systems Sp. k., dostawcami metod płatności, oprogramowania do obsługi klienta i innymi podmiotami („Partnerzy”).

10.2 Każda komunikacja odbywająca się za pośrednictwem Usług Goldenmark może wiązać się z ujawnieniem przez Ciebie Twojej nazwy użytkownika lub innych danych na Twój temat.

10.3 Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych na zewnątrz. Wyjątkiem będą nasi Zaufani Partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu Usług Goldenmark i funkcjonalności. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na Twój temat, wówczas przetwarzają je w naszym imieniu:

 • zewnętrzni dostawcy narzędzi do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;
 • zewnętrzni dostawcy narzędzi do analizy danych;
 • zewnętrzni dostawcy narzędzi do marketingu e-mail, pomagający nam zarządzać komunikacją e-mail;
 • zewnętrzni dostawcy narzędzi do śledzenia i raportowania błędów w systemie;
 • zewnętrzny dostawca systemu wsparcia klienta i obsługi zgłoszeń, który pomaga nam zarządzać zgłoszeniami;
 • profesjonalni doradcy w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach;
 • platformy mediów społecznościowych w celu oferowania Ci personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji;
 • zewnętrzni dostawcy usług, którzy pozwalają nam dostarczyć zakupiony przez Ciebie Towar; z tym zastrzeżeniem, że do danych genetycznych lub biometrycznych będą mieli dostęp wyłącznie nasi podwykonawcy wykonujący na nasze zlecenie zamówiony przez Klienta Portret DNA ART.

10.4 Podczas procesu płatności, możemy również udostępniać informacje na Twój temat innym zaufanym Partnerom, którzy następnie Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych na zewnątrz, wyjątkiem są nasi zaufani Partnerzy. Najczęściej pomagają nam nas w takich kwestiach jak analiza danych, procesowanie płatności, zapewnienie narzędzi do wewnętrznej komunikacji lub wspomagają nas przy różnych aktywnościach marketingowych. przetwarzają je niezależnie od nas, już jako administratorzy danych:

a) procesorzy płatności dla celów realizacji płatności;

b) banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności;

c) zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach; Wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom (może dotyczyć to Twojego adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej, jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).

10.5 Co do zasady nie przetwarzamy, nie przechowujemy ani nie przesyłamy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie wyjątkowo może się zdarzyć, że Twoje dane będą przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię do krajów takich, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada.

Jeżeli jednak udostępnimy Twoje dane poza ten obszar, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i oprzemy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich, jak standardowe klauzule umowne UE lub Tarcza prywatności (Privacy Shield).

11. GROMADZENIE DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu, gdy usuniesz swoje konto Goldenmark. Jeżeli to uczynisz, tam gdzie wymaga od nas tego Nasze Państwo (prawo) możemy nadal przetwarzać Twoje dane, ale tylko we wskazanym w tych przepisach zakresie, np. dla celów podatkowych, prawnych lub rachunkowych.

11.1 Od czasu do czasu treści udostępniane w ramach Usług Goldenmark (np. Konta Użytkownika lub Newslettera) mogą zawierać linki do i ze stron internetowych lub usług podmiotów trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów, dlatego też po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio do ich polityk prywatności.

W ramach Usług Goldenmark możesz trafić na linki lub przekierowania do stron podmiotów trzecich (np. wydawców), które umożliwią Ci dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Takie podmioty mogą pozyskiwać od Ciebie informacje zgodnie z własną polityką.

12. INNE INFORMACJE

12.1 Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.

12.2 W mało prawdopodobnym przypadku reorganizacji lub fuzji Goldenmark lub kont Goldenmark, możemy przekazać dane osobowe przejmującej osobie trzeciej, która będzie je chronić co najmniej w takim samym stopniu, jak Goldenmark zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Twoje dane osobowe będą chronione w taki sam sposób, jak teraz, niezależnie od reorganizacji, przejęć itp. Nie masz się czego obawiać!

13. PRAWA UŻYTKOWNIKA

13.1 Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami tutaj, zmieniając ustawienia na koncie Goldenmark, a także klikając opcję subskrybuj/anuluj subskrypcję w wiadomościach otrzymywanych od Goldenmark.

13.2 W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa dotyczące prywatności. Na przykład, na podstawie praw Unii Europejskiej masz poniższe prawa:

 • dostępu do swoich danych;
 • żądania ich usunięcia;
 • poprawiania tych danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego podmiotu;
 • złożenia skargi do organu ochrony danych.

Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami na adres privacy@goldenmark.com.

Prosimy jednak, abyś wziął pod uwagę, że prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa. Przykładowo prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Przykładem takiego prawa jest art. 74 ust. 2 punkt 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) zobowiązujący nas do przechowywania ksiąg rachunkowych przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi rachunkowe dotyczą.

13.3. Jeżeli masz obawy dotyczące swojej prywatności skontaktuj się z nami. Jeżeli uważasz, że nie udzieliliśmy Ci pomocy zgodnie z Twoim żądaniem, możesz zgłosić naruszenie do lokalnego organu ochrony danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

Znaj swoje prawa! Obejmują one prawo do informacji na temat tego jakie dane przetwarzamy, dostępu do tych danych, ich zmiany, przeniesienia lub usunięcia. Skontaktuj się z nami na adres: privacy@goldenmark.com.

14. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1 Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę Usług Goldenmark. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza Twoich praw. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Cię o tym.

14.2 Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu nowej wersji online. W tym okresie w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu.

14.3 Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie zmiany (niezależnie od powiadomienia nas e-mailem) będziemy zmuszeni poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z Usług Goldenmark. Jest nam przykro z tego powodu, lecz mamy nadzieję, że docenisz stosowanie przez nas jednolitych zasad dla wszystkich użytkowników, co jest konieczne, aby Usługi Goldenmark działały prawidłowo. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Możemy zmieniać tę Politykę Prywatności, ale jeśli to zrobimy, opublikujemy nową wersję online. Nowa wersja wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu jej online.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania dotyczące takich zmian.

15. REGULAMIN SKLEPU dnaart.pl

15.1. Przypominamy również, że Regulamin sklepu internetowego dnaart.pl oferuje więcej informacji na temat działania Usług Goldenmark oraz warunków sprzedaży Towarów i zawiera postanowienia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. Regulamin sklepu internetowego dnaart.pl jest dostępny pod adresem: Regulamin.